About menu

Changer de langue

Voorwaarde voor de verkoop

Voorwaarde voor de verkoop

ALGEMENE REISVOORWAARDEN

Artikel 1: Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het contract tot reisorganisatie zoals verstaan onder de Belgische wet van 16 februari 1994 tot regeling van het Contract tot reisorganisatie en Reisbemiddeling. Onverminderd de bepalingen van het gemeen recht zijn op de contracten tot reisbemiddeling de specifieke bepalingen van bovenvermelde wet van toepassing.

Artikel 2: Promotie van de reizen

1. De gegevens in de reisbrochure /website binden de reisorganisator of de -bemiddelaar die de brochure / website hebben uitgegeven, tenzij:

a. wijzigingen in deze gegevens duidelijk, schriftelijk en vóór het afsluiten van het contract ter kennis van de reiziger zijn gebracht;

b. er zich naderhand wijzigingen voordoen ingevolge een schriftelijk akkoord tussen

2. De reisorganisator en/of -bemiddelaar kan genoodzaakt zijn een bepaald aanbod tijdelijk of blijvend te schrappen.

3. Het aanbod in de brochure geldt steeds tot uitputting.

Artikel 3: Vereiste informatie

A. De reisorganisator en/of reisbemiddelaar zijn verplicht

1. vóór het sluiten van het contract tot reisorganisatie of tot reisbemiddeling aan de reizigers schriftelijk mede te delen:

a. de algemene informatie betreffende paspoorten en visa en de formaliteiten op gebied van gezondheidszorg die voor de reis en verblijf noodzakelijk zijn, opdat de reizigers

de nodige documenten zouden kunnen in orde brengen. Reizigers van niet- Belgische nationaliteit doen er goed aan bij de bevoegde instanties te informeren welke formaliteiten zij moeten vervullen;

b. informatie over het aangaan en de inhoud van een annulatie en/of bijstandsverzekering.

2. ten laatste 7 kalenderdagen voor de vertrekdatum, volgende inlichtingen aan de reizigers schriftelijk te verstrekken:

a. dienstregelingen en tussenstops en aansluitingen alsook, indien mogelijk, de door de reiziger in te nemen plaats;

b. naam, adres, telefoon- en faxnummer van hetzij de plaatselijke vertegenwoordiging van de reisorganisator en/of -bemiddelaar, hetzij de plaatselijke instanties die de reiziger bij moeilijkheden kunnen helpen, hetzij rechtstreeks de reisbemiddelaar of de reisorganisator.

c. voor reizen en verblijven van minderjarigen in het buitenland, de informatie waardoor rechtstreeks contact mogelijk is met het kind of met de persoon die ter plaatse voor diens verblijf verantwoordelijk is;

d. De hierboven vermelde termijn van 7 kalenderdagen is niet van toepassing in geval van laattijdig gesloten contract.

B. Informatie vanwege de reiziger

De reiziger moet aan de reisorganisator en/of - bemiddelaar alle nuttige inlichtingen verstrekken die hem uitdrukkelijk gevraagd worden. Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor de reisorganisator en/of -bemiddelaar, mogen die kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 4: Het contract

A. Vorming van het contract

1. Bij het boeken van de reis zijn de reisbemiddelaar of -organisator ertoe gehouden een bestelbon aan de reiziger te overhandigen conform de wet.

2. Het contract tot reisorganisatie ontstaat op het ogenblik dat de reiziger, al dan niet door tussenkomst van de voor hem optredende reisbemiddelaar, van de reisorganisator de

schriftelijke bevestiging van de geboekte reis ontvangt.

3. Wijkt de inhoud van de bestelbon af van die van de reisbevestiging of gebeurt de bevestiging niet binnen uiterlijk 21 dagen na de ondertekening van de bestelbon, dan mag de reiziger ervan uitgaan dat de reis niet werd geboekt en heeft de reiziger recht op de onmiddellijke terugbetaling van alle reeds betaalde bedragen.

B. Prijs van de reis

1. De in het contract overeengekomen prijs is vast en alle verplichte diensten zijn inbegrepen, onder voorbehoud van een kennelijke materiële vergissing. Een herziening van de prijs is mogelijk voor zover dit een gevolg is van een wijziging in :

a. de op de reis toegepaste wisselkoersen en/of

b. de vervoerskosten, met inbegrip van de brandstofkosten en/of

c. de voor bepaalde diensten verschuldigde heffingen en belastingen.

2. De in het contract vastgestelde prijs mag in geen geval worden verhoogd binnen de 20 kalenderdagen die de dag van het vertrek voorafgaan.

3. Zo de verhoging 10% van de totaalprijs te boven gaat, kan de reiziger het contract zonder vergoeding verbreken. In dit geval heeft de reiziger recht op onmiddellijke terugbetaling van al de bedragen die hij aan de reisorganisator heeft betaald.

C. Betaling van de reissom

1. Behalve uitdrukkelijk anders overeengekomen, betaalt de reiziger, bij de ondertekening van de bestelbon, als voorschot, een gedeelte van de globale of totale reissom zoals in de bijzondere reisvoorwaarden bepaald.

2. Indien de reiziger, nadat hij vooraf in gebreke werd gesteld, nalaat het voorschot of de reissom te betalen die van hem wordt geëist, zal de reisorganisator en/of -bemiddelaar het recht hebben de overeenkomst met de reiziger van rechtswege te beëindigen, met de kosten ten laste van de reiziger.

3. Behalve indien op de bestelbon anders wordt overeengekomen, betaalt de reiziger het saldo van de prijs uiterlijk 1 maand vóór de vertrekdatum, en op voorwaarde dat hem vooraf of terzelfdertijd de schriftelijke reisbevestiging en/of - documenten bezorgd worden.

D. Overdraagbaarheid van de boeking

1. De reiziger kan, vóór de aanvang van de reis, zijn reis overdragen aan een derde, die wel moet voldoen aan alle voorwaarden van het contract tot reisorganisatie. De overdrager dient tijdig vóór het vertrek de reisorganisator en, in voorkomend geval, de reisbemiddelaar, van deze overdracht op de hoogte te brengen.

2.De overdragende reiziger en de overnemer zijn hoofdelijk gehouden tot de betaling van de totaalprijs van de reis en de kosten van de overdracht.

Artikel 5: Uitvoering van het contract

A. Wijziging door de reisorganisator vóór de afreis

1.Indien, vóór de aanvang van de reis, één van de wezenlijke punten van het contract niet kan worden uitgevoerd, dient de reisorganisator de reiziger zo spoedig mogelijk, en in elk geval vóór de afreis, daarvan op de hoogte te brengen en hem in te lichten over de mogelijkheid het contract te verbreken zonder kosten, tenzij hij de door de reisorganisator voorgestelde wijziging aanvaardt.

2. De reiziger dient zo spoedig mogelijk, en in elk geval vóór de afreis, de reisbemiddelaar of reisorganisator van zijn beslissing in kennis te stellen.

3. Zo de reiziger de wijziging aanvaardt, dient er een nieuw contract of een bijvoegsel bij het contract te worden opgesteld waarin de aangebrachte wijzigingen en de invloed daarvan op de prijs worden meegedeeld.

4. Zo de reiziger de wijziging niet aanvaardt, mag hij de toepassing vragen van artikel 5B.

B. Verbreking door de reisorganisator vóór afreis

1. Indien de reisorganisator, vóór de aanvang van de reis, het contract verbreekt wegens een niet aan de reiziger toe te kennen omstandigheid, heeft de reiziger de keuze tussen:

a. ofwel de aanvaarding van een nieuw aanbod van een reis van gelijke of betere kwaliteit, zonder dat hij een supplement dient te betalen: zo de reis die ter vervanging wordt

 

aangeboden van mindere kwaliteit is, moet de reisorganisator het verschil in prijs zo spoedig mogelijk terugbetalen;

b. ofwel de terugbetaling, zo spoedig mogelijk, van alle door hem op grond van het contract betaalde bedragen.

2. De reiziger kan eveneens, in voorkomend geval, aanspraak maken op een schadeloosstelling voor het niet-uitvoeren van het contract, tenzij:

a. de reisorganisator de reis annuleert omdat het minimum aantal reizigers, voorzien in het contract en nodig voor de uitvoering van de reis, niet werd bereikt en de reiziger, binnen de in het contract voorziene termijn en ten minste 15 kalenderdagen vóór de vertrekdatum hiervan schriftelijk op de hoogte werd gebracht;

b. de annulering het gevolg is van overmacht, waaronder overboeken niet is inbegrepen. Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die

onafhankelijk zijn van de wil van diegene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden

C. Gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering van de reis

1. Indien tijdens de reis blijkt dat een belangrijk deel van de diensten waarop het contract betrekking heeft, niet zal kunnen worden uitgevoerd, neemt de reisorganisator alle nodige maatregelen om de reiziger passende en kosteloze alternatieven aan te bieden met het oog op de voortzetting van de reis.

2. Zo er een verschil is tussen de voorgenomen en de daadwerkelijk verleende diensten, stelt hij de reiziger schadeloos ten belope van dit verschil.

3. Indien dergelijke regeling onmogelijk blijkt of indien de reiziger deze alternatieven om deugdelijke redenen niet aanvaardt, moet de reisorganisator hem een gelijkwaardig

vervoermiddel ter beschikking stellen dat hem terugbrengt naar de plaats van het vertrek, en, in voorkomend geval, de reiziger schadeloos stellen.

D. Andere wijzigingen door de reiziger

De reiziger kan te allen tijde het contract geheel of gedeeltelijk verbreken. Indien de reiziger het contract verbreekt wegens een aan hem toe te rekenen omstandigheid, vergoedt hij de schade die de reisorganisator en -bemiddelaar lijden ten gevolge van de verbreking. De schadevergoeding kan forfaitair bepaald worden en ten hoogste eenmaal de prijs van de reis bedragen.

E. Verbreking door de reiziger

De reiziger kan te allen tijde het contract geheel of gedeeltelijk verbreken. Indien de reiziger het contract verbreekt wegens een aan hem toe te rekenen omstandigheid, vergoedt hij de schade die de reisorganisator en -bemiddelaar lijden ten gevolge van de verbreking. De schadevergoeding kan forfaitair bepaald worden en ten hoogste eenmaal de prijs van de reis bedragen.

F. Aansprakelijkheid van de reisorganisator

1. De reisorganisator is aansprakelijk voor de goede uitvoering van het contract, overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de bepalingen van het contract tot reisorganisatie redelijkerwijs mag hebben, en voor de uit het contract voortvloeiende verplichtingen, ongeacht of deze verplichtingen zijn uit te voeren door hemzelf dan wel door andere verstrekkers van diensten en zulks onverminderd het recht van de reisorganisator om deze andere verstrekkers van diensten aan te spreken.

2. De reisorganisator is voor de daden van nalatigheid van zijn aangestelden en vertegenwoordigers, handelend in de uitoefening van hun functie, evenzeer aansprakelijk als voor

zijn eigen daden en nalatigheden.

3. De reisorganisator is aansprakelijk voor alle schade die de reiziger oploopt wegens de gehele of gedeeltelijk niet-naleving van zijn verplichtingen. Hij is niet aansprakelijk ingeval :

a. De tekortkomingen in de uitvoering van het contract toe te schrijven zijn aan de reiziger

b. Deze tekortkomingen die niet te voorzien waren of niet konden worden vermeden, toe te schrijven zijn aan een derde die vreemd is aan de in het contract bedoelde prestaties

c. Deze tekortkomingen te wijten zijn aan overmacht, zoals gedefinieerd in artikel van de wet art 14§2.

d. Deze tekortkomingen te wijten zijn aan een gebeurtenis die de reisorganisator zelfs met inachtneming van de grootste zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen, waaronder overboeken niet is begrepen.

4. Indien een internationaal verdrag van toepassing is op een in het reiscontract inbegrepen dienst, wordt, in voorkomend geval, de aansprakelijkheid van de reisorganisator

overeenkomstig dat verdrag uitgesloten of beperkt.

5. Voor zover de reisorganisator niet zelf de in het reiscontract voorziene diensten verleent, wordt zijn aansprakelijkheid voor stoffelijke schade en de vergoeding van de derving van het reisgenot samen beperkt tot tweemaal de reissom.

6. Voor het overige zijn de artikels 18 en 19 van de in artikel 1 genoemde wet van toepassing.

Artikel 6: Aansprakelijkheid van de reiziger

De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de reisorganisator en/of -bemiddelaar, hun personeel of hun vertegenwoordigers door zijn fout oplopen, alsook wanneer hij zijn contractuele verplichtingen niet is nagekomen. De fout wordt volgens het normale gedrag van een reiziger beoordeeld.

Artikel 7: Klachtenregeling

1. Vóór de afreis:

Klachten vóór het reiscontract wordt uitgevoerd, moet de reiziger zo snel mogelijk per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs indienen bij de reisbemiddelaar of - organisator.

2. Tijdens de reis:

Klachten tijdens de uitvoering van het contract moet de reiziger zo spoedig mogelijk ter plaatse, op een gepaste en bewijskrachtige manier, melden, zodat naar een oplossing kan worden gezocht.

Daarvoor moet hij zich - in deze volgorde - wenden tot een vertegenwoordiger van de reisorganisator, of een vertegenwoordiger van de reisbemiddelaar of rechtstreeks tot de reisbemiddelaar, of ten slotte rechtstreeks tot de reisorganisator.

3. Na de reis:

Werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de reiziger onmogelijk ter plaatse een klacht formuleren, dan moet hij uiterlijk één maand na het einde van de reisovereenkomst bij de reisbemiddelaar of anders bij de reisorganisator per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs een klacht indienen.

Artikel 8: Geschillencommissie Reizen

1. Er ontstaat een "geschil" wanneer een klacht niet in der minne kan worden opgelost, of niet is opgelost binnen 4 maanden vanaf het einde van het reiscontract, of vanaf de geplande vertrekdatum, indien het reiscontract nooit werd uitgevoerd.

2. Elk geschil gerezen na het sluiten van het onderhavig contract, over dit contract en waarbij de reiziger betrokken is, kan op verzoek van de eisende partij worden behandeld door de Geschillencommissie Reizen VZW, dit met uitzondering van geschillen over lichamelijke letsels. Is de gedaagde partij echter een consument, dan heeft deze het recht om zich tegen de behandeling van het geschil voor de Geschillencommissie te verzetten. Hiertoe dient hij binnen een termijn van 15 kalenderdagen vanaf de kennisgeving van de inleiding van de zaak aan de gedaagde, schriftelijk (aangetekend) het secretariaat van de Geschillencommissie op de hoogte te brengen dat hij de zaak niet door de Geschillencommissie wenst te laten behandelen.

3. De behandeling en de uitspraak gebeuren overeenkomstig het Geschillenreglement en de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek inzake arbitrage (art. 1676 tot en met 1723). De uitspraak is bindend voor de partijen, zonder mogelijkheid van beroep. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd zoals bepaald in het Geschillenreglement.

4. Het gebruik van deze algemene voorwaarden houdt de aanvaarding in van alle reglementen en beslissingen, bepaald door de Geschillencommissie Reizen vzw, inzonderheid het Geschillenreglement. Het adres van de Geschillencommissie Reizen vzw is Koning Albert II - laan, 16 - 1000 Brussel.

 

BIJZONDERE REISVOORWAARDEN

DE CONSUMENT BESCHIKT NIET OVER HET RECHT OM VAN DE AANKOOP AF TE ZIEN.

Koninklijk Besluit dd. 18november 2002 houdendeuitsluiting van sommige overeenkomsten op afstand

betreffende het verrichten van diensten voor logies, vervoer, het restaurantbedrijf en vrijetijdsbesteding, van het

toepassingsgebied van de artikelen 79 en 80 van de Wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en

de voorlichting en bescherming van de consument.

Gelieve ons een voorschot van 35% op rekeningnummer BE73 446-0228161-60 BIC KREDBEBB te storten

met uw dossiernummer als referentie. Saldo 30 dagen voor verterk. Een voorschot van 50% wordt gevraagd voor alle groepsreservaties (Tornooien, stages, groepen ...)

- De gereserveerde en bevestigde vluchten zijn niet te wijzigen en niet terug te betalen.

- In geval van wijziging van de reservatie door de reiziger 25€ PP:

- In geval van annulatie van de reis door de reiziger : Prijs van het vluchtticket +75 € pp (tot 30 dagen voor vertrek);

50% van de reissom (van 30 tot 15 dagen voor vertrek); 75 % van de reissom (van 15 tot7 dagen voor vertrek);

100 % van de reissom (minder dan 7 dagen voor vertrek).

Algemene reisvoorwaarden zie op www.activegolf.be

In geval van geschil is enkel de rechtbank van Brussel bevoegd.

VERKOOPSVOORWAARDEN GELDIG VOOR TORNOOIEN ,GROEPSREIZEN, GOLFSTAGES,

VOOR DE PRO-AM VAN ST-ANDREWS, DEAUVILLE, ABU DHABI …enzo…

ELKE ANNULATIE VOOR DEELNAME AAN EEN VAN DE BOVENVERMELDE

EVENEMENTEN HEEFT TOT GEVOLG DAT DE TE BETAALDE WAARDE TOT 100% VAN HET

BEDRAG VERSCHULDIGDZIJN, ONGEACHT DE DATUM VAN ANNULATIE.

HET VERSCHULDIGD BEDRAG MOET WORDENVOLDAAN OP HET MOMENT VAN DE

ANNULATIE EN ZAL INDIEN NODIG, VIA RECHTSMATIGE WEG GEIND WORDEN.

DE INSCHRIJVING HOUDT IN DAT U ALSDEELNEMER DE VOLLEDIGE ACCEPTATIE AANVAARD VAN DEZE BEPALENDE VOORWAARDEN.

In geval van geschil is enkel de rechtbank van Brussel bevoegd.

 

1. Prijs

a. Behoudens kennelijke materiële vergissing, is de prijs deze vermeld op de bestelbon. Deze prijs kan worden herzien indien zulks is voorzien in de contractvoorwaarden van de reisorganisator of, in voorkomend geval, van de leverancier van een afzonderlijke prestatie die enigerlei reis of verblijf mogelijk maakt, en voor zover dit bij Wet is toegestaan.

b. Telefonisch gemelde prijzen zijn te allen tijde onder voorbehoud en worden enkel als richtlijn meegedeeld. Enkel de prijs vermeld op uw bevestigingsbewijs is geldig.

2. Betalingsvoorwaarden

1 . De particuliere reiziger verklaart zich akkoord bij inschrijving een voorschot te betalen :30% van de reissom

2. Het saldo van de reis dient betaald te zijn 30 dagen voor de afreisdatum. Indien enkel vervoer wordt geboekt, dient de volledige reissom bij inschrijving ineens te worden betaald. Bij gebreke aan betaling van het geheel of een gedeelte van de reissom, of van de annulatiekosten, tegen het overeengekomen tijdstip, is de reiziger aan de N.V. ACTIVE GOLF TRAVEL van rechtswege en zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, op het nog verschuldigde bedrag een nalatigheidsintrest verschuldigd, berekend aan de conventionele intrestvoet van 12% op jaarbasis, vanaf de datum waarop de betaling opeisbaar was tot de dag der volledige betaling, meer een som van 10% op het nog verschuldigde bedrag in hoofdsom, met een minimum van € 75,00, als forfaitaire vergoeding voor de bijkomende kosten en inspanningen die dienen te worden geleverd om betaling te bekomen. Niet-tijdige of onvolledige betaling geeft de N.V. ACTIVE GOLF TRAVEL tevens het recht om de reis te annuleren en aan de reiziger de daaruit voortvloeiende annulatiekosten in rekening te brengen conform de contractvoorwaarden van de reisorganisator, of in voorkomend geval, van de leverancier van een afzonderlijke prestatie die enigerlei reis of verblijf mogelijk maakt.

3. Reisdocumenten

De reisdocumenten zijn ter beschikking bij het reisagentschap uiterlijk 7 dagen voor afreis, zo ook in geval van een wijziging, vanaf 14 dagen voor afreis, mogen de reisdocumenten op de plaats van vertrek overhandigd worden.

4. Wijziging door de reiziger

a. Bij de inschrijving worden heen- en terugdata vast geboekt.Wijzigingen van retourdatum ter plaatse zijn niet meer mogelijk.

b. Het voortijdig onderbreken van de reis geeft geen recht tot terugbetaling van de niet genoten diensten. Alle extra kosten (vliegtransport en transfers) zijn ten laste van de reiziger.

c. De gereserveerde en bevestigde vluchten zijn niet te wijzigen en niet terug te betalen.

d. Aansluitend bij artikel 5.D van de algemene reisvoorwaarden geldt dat volgende kosten in ieder geval betaald moeten worden,zelfs indien de wijzing te wijten is aan toeval of overmacht :

tot 30 dagen voor vertrek : € 25/persoon

van 30 tot 7 dagen voor vertrek : €50/persoon

minder dan 7 dagen voor vertrek : €100/persoon

e. Aansluitend bij artikel 4.B. van de algemene voorwaarden, een vergoeding van €25 moet betaald worden in geval van afstand van de boeking.

f. De annulatiekosten zijn de volgende :

tot 30 dagen voor vertrek : €50/persoon

van 30 tot 15 dagen voor vertrek : 50% van de reissom

van 15 tot 7 dagen voor het vertrek : 75% van reissom

minder dan 7 dagen voor het vertrek : 100% van de reissom

5. Reispas, visum, inentingen, douane en andere formaliteiten

De reiziger dient persoonlijk bij de bevoegde instanties de nodige inlichtingen in te winnen omtrent de documenten die hij voor de reis nodig heeft, alsook omtrent alle andere formaliteiten die hij desgevallend voor de reis dient uit te voeren. Minderjarigen moeten in het bezit zijn van hun eigen identiteitsbewijs met foto (minderjarigen jonger dan 12 jaar) of identiteitskaart (minderjarigen ouder dan 12 jaar); voor landen waar ook een reispas voor wordt vereist, dient de minderjarige over een eigen reispas te beschikken. Een reiziger die bij gebreke aan de vereiste documenten, of omdat hij zich niet naar de wetten en reglementen schikte, het geheel of een gedeelte van de reis niet kan meemaken, draagt hiervoor en voor alle gevolgen ervan, alle kosten en verantwoordelijkheid.

6. Reis- en annulatieverzekeringen

De reiziger erkent uitdrukkelijk dat een reis- en annulatieverzekering werd aangeboden. Het niet afsluiten van een verzekering kan verstrekkende gevolgen hebben. De N.V. ACTIVE GOLF & THALASSO neemt afstand van alle gevolgen (financiële en materiële) die het niet aangaan van een verzekering met zich meebrengt.

7. Verplichtingen van de reiziger

a. De reiziger moet zich minstens 2 uur voor het vertrek voor inscheping melden. Mocht de reiziger deze verplichting niet naleven, dan kan hij in geen geval aanvraag tot schadevergoeding indienen, welke ook de reden van zijn nalatigheid moge zijn.

b. De reiziger heeft de plicht op het ogenblik van de reservatie, elk element (nationaliteit, gezondheid,….) dat op één of andere manier het goede verloop van de reis in het gedrang zou kunnen brengen, te melden. Alle kosten verbonden aan de niet -naleving door de reiziger van deze verplichting, vallen te zijner laste. Daarenboven zal alle desgevallend door Active Golf & Thalasso geleden schade, hetzij directe en indirecte, van de reiziger worden teruggevorderd.

8. Aansprakelijkheid

a. Voor zover aan alle wettelijke vereisten is voldaan, kan Active Golf & Thalasso niet verantwoordelijk worden gesteld voor omstandigheden : ongevallen, stakingen epidemies, oorlogen enz. De eventueel daaruit voortvloeiende extra kosten voor transport en verblijf kunnen ten laste zijn van de reiziger.

b. Active Golf & Thalasso kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de goede afloop van sportactiviteiten, excursies, toeristische manifestaties, e.a. die niet inbegrepen zijn in het reiscontract.

9. Verzekeringstussenpersoon

De N.V. ACTIVE GOLF & THALASOO is aangesloten aan de VVR (Vereniging Vlaamse Reisbureau) onder het licentienummer A 6007.

 

10. Betwistingen

Enkel Belgisch recht is van toepassing. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel bevoegd. Indien de reisorganisator of, in voorkomend geval, de leverancier van een afzonderlijke prestatie die enigerlei reis of verblijf mogelijk maakt, de algemene voorwaarden van de V.Z.W. Geschillencommissie Reizen erkent, zal de N.V. ACTIVE GOLF & THALASSO zich daar ook naar schikken.

11. Vennootschapsgegevens

N.V. ACTIVE GOLF & THALASSO ,

5, Keerkringenlaan

1190 Brussel

BTW BE 471 548 276

Licentie: A6007

AANGESLOTEN BIJ HET GARANTIEFONDSPOLISNUMMER - LXX048659