contractuele voorwaarden van de reis.

De validatie van de bestelling geldt als aanvaarding van de volgende voorwaarden

Artikel 1 – Definities.

Uitzonderlijke en onvermijdelijke omstandigheden: een situatie die buiten de macht ligt van de partij die zich op die situatie beroept en waarvan de gevolgen niet voorkomen konden worden, zelfs indien alle redelijke maatregelen waren genomen.

Reisovereenkomst: het contract van de pakketreis bepaalt in artikelen 2, 2 ° en 3 ° van de wet van 21 november 2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten (M.B. 1 december 2017).

Non-conformiteit: het niet of niet behoorlijk uitvoeren van de reisdiensten die deel uitmaken van een pakketreis;

Reisorganisator: de Naamloze Vennootschap ACTIVE GOLFTRAVEL, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0471.548.276 en gevestigd te 1190 Vorst, Keerkringenlaan 5.

Reisdienst: de reisdienst zoals gedefinieerd in artikel 2, 1 ° van de wet van 21 november 2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten (M.B. 1 december 2017).

Reis: de reis die onder het reiscontract valt

Reiziger: Iedereen die een reisovereenkomst met de organisator wil sluiten of het recht heeft om te reizen op basis van een dergelijk contract dat al gesloten is.

Artikel 2 – Prijsherziening.

De prijs die in het reiscontract is overeengekomen wordt bepaald aan de hand van de economische gegevens bekend op datum van de bestelling.

De organisator behoudt zich het recht voor om deze prijs, zowel naar boven als naar beneden, te herzien als gevolg van veranderingen in reiswisselkoersen, de kosten van het personenvervoer (inclusief de brandstofkosten of andere energiebronnen) en/of het niveau van belastingen of heffingen op reisdiensten inbegrepen in het contract, opgelegd door een derde partij die niet direct betrokken is bij de uitvoering van de pakketreis, inclusief toeristenbelastingen , landingsrechten of inscheping en ontscheping in havens en luchthavens.

Het nettobedrag van deze veranderingen wordt direct doorgerekend aan de Reiziger.

Wanneer de verhoging van het bedrag voortvloeiend uit de opwaartse herziening van de prijs die in het reiscontract is overeengekomen, hoger is dan acht procent van de oorspronkelijk vastgestelde prijs, kan de Reiziger,binnen een redelijke termijn opgelegd door de Organisator

 • De voorgestelde wijziging accepteren ; of

 • Het contract annuleren zonder de annuleringskosten te betalen. Als men het reiscontract opzegt, kan de Reiziger binnen de veertien dagen na de annulering, zonder onnodige vertraging, de terugbetaling van de reeds betaalde bedragen eisen of een andere reis accepteren, indien dit door de Organisator wordt voorgesteld.

De Organisator zal elke prijsstijging, uiterlijk twintig dagen voor aanvang van de reis, op een duidelijke en begrijpelijke manier meedelen, vergezeld van een rechtvaardiging en berekening, meedelen op een duurzame drager.

In het geval van een daling van de prijs die in het reiscontract is overeengekomen, behoudt de Organisator zich het recht voor om zijn werkelijke administratieve kosten af te trekken van de terugbetaling aan de Reiziger.

Er mag geen prijsverhoging worden toegepast vanaf de twintigste dag voorafgaand aan het begin van de reis.

Artikel 3 – Kalender en prijsmodaliteiten.

De Reiziger is verplicht om binnen veertien dagen na ondertekening van het bestelbon een betaling van 35% van de totale prijs van de reis te betalen op het rekeningnummer BE73 446-0228161-60 BIC KREDBEBB met als vermelding zijn referenties en zijn bestelnummer.

De Reiziger is verplicht om het saldo van de totale prijs van de reis op dezelfde rekening te betalen, minstens dertig dagen voor aanvang van de reis, op voorwaarde dat men voordien een bevestiging van deze laatstgenoemde heeft ontvangen.

Onvolledige of late betaling van het saldo geeft de Organisator het recht om de reis te annuleren en om van de Reiziger de annuleringskosten te eisen die daaruit voortvloeien.

Artikel 4 – Intrekking.

In overeenstemming met artikel VI.53, 12 ° van het Wetboek Economisch Recht, heeft de Reiziger niet het recht om zich terug te trekken uit het reiscontract.

Artikel 5 – Overdracht van het reiscontract.

De Reiziger kan, vóór aanvang van de Reis, zijn Reis toewijzen aan een derde partij die aan alle voorwaarden van het Reiscontract voldoet.

De Reiziger informeert de Organisator schriftelijk over deze opdracht, ten laatste 7 dagen voor het aanvang van de reis.

In het geval van overdracht van het reiscontract, zijn de overbrengende reiziger en de derde gerechtigde hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de totale prijs van de reis en de reële kosten van de overdracht.

Artikel 6 – Aanpassingen op verzoek van de Reiziger.

Elke wijziging van het reiscontract, door de organisator, op verzoek van de Reiziger, stelt deze laatstgenoemde bloot aan de volgende tarieven:

 • Wanneer de wijziging plaatsvindt op meer dan 30 dagen voor vertrek: 25 EUR/pers.

 • Wanneer de wijziging plaatsvindt tussen de 30 en 7 dagen voor vertrek: 50 EUR/pers.

 • Wanneer de wijziging plaatsvindt minder dan 7 dagen voor vertrek: 100 EUR/pers.

Artikel 7 – Beëindiging van het reiscontract door de reiziger.

De Reiziger kan het reiscontract beëindigen op elk moment voorafgaand aan de reis.

Bij de beëindiging van het reiscontract ten gevolge van uitzonderlijke en onvermijdelijke omstandigheden die zich voordoen op of nabij de bestemming, die een aanzienlijke invloed hebben op de uitvoering van de reis of het vervoer van de passagiers naar de plaats van de bestemming, kan van de reiziger niet worden verlangd dat hij de annuleringskosten betaalt en heeft hij het recht om binnen de veertien dagen na de beëindiging van het reisarrangement de volledige restitutie van de reeds betaalde sommen te verkrijgen zonder onnodige vertraging. De organisator kan niet aansprakelijk gehouden worden voor enige aanvullende vergoeding.

Bij de beëindiging van het pakketreiscontract om enige andere reden is de Reiziger verplicht de Organisator schadeloos te stellen voor de schade die voortvloeit uit de beëindiging van het reiscontract. Het bedrag van dit verlies bedraagt:

 • Als de annulering meer dan dertig dagen voor aanvang van de reis plaats vindt: de prijs van zijn vliegticket plus een bedrag van 150 EUR, zonder dat het bedrag 100% van de totale prijs van de reis mag bedragen.

 • Als de annulering plaatsvindt tussen dertig en vijftien dagen vóór aanvang van de reis: de prijs van zijn vliegticket plus 50% van de totale prijs van de reis (Vlucht excl.), zonder dat bedrag meer dan 100% van de totale prijs van de reis mag bedragen.

 • Als de annulering plaatsvindt tussen veertien en zeven dagen vóór de start van de reis: de prijs van zijn vliegticket plus 75% van de totale prijs van de reis (Vlucht excl.), zonder dat dit bedrag meer dan 100% van de totale prijs van de reis mag bedragen.

 • Als de annulering plaatsvindt op minder dan zeven dagen voor aanvang van de reis: 100% van de totale prijs van de reis.

 • Ongeacht de einddatum, wanneer het reiscontract betrekking heeft op een groepswedstrijd, een tornooi, een groepsreis of een pro-am: 100% van de totale prijs van de reis.

Wanneer een niet-conformiteit de uitvoering van een reis aanzienlijk verstoort en de organisator dit niet binnen een door de reiziger vastgestelde redelijke termijn verhelpt, kan de laatstgenoemde het reiscontract beëindigen zonder een annuleringsvergoeding en, in voorkomend geval, te verzoeken tot een prijsverlaging en/of compensatie.

Artikel 8 – Opzegging van het reiscontract door de organisator.

De organisator kan het reiscontract beëindigen als het aantal personen dat is ingeschreven voor de pakketreis minder is dan het minimumaantal dat is aangegeven in de bestelbon en het contract, op voorwaarde dat men de reiziger op de hoogte brengt van de opzegging van het contract binnen de vooropgestelde termijn in het contract en uiterlijk:

 • Twintig dagen voor aanvang van de reis wanneer de duur van de reis zes dagen overschrijdt;

 • Zeven dagen voor aanvang van de reis wanneer de duur van de reis ligt tussen de twee en zes dagen;

 • Achtenveertig uur voor aanvang van de reis wanneer de duur van de reis minder is dan twee dagen.

De organisator kan het reiscontract beëindigen als hij door uitzonderlijke en onvermijdbare omstandigheden niet in staat is om het contract uit te voeren, mits hij de reiziger onverwijld vóór aanvang van de reis op de hoogte brengt van de opzegging van het contract.

Artikel 9 – Klachten

De klachten voorafgaand aan de aanvang van het reiscontract moeten onverwijld, per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbevestiging, worden ingediend bij de organisator.

Klachten met betrekking tot de uitvoering van het contract, indien zij ter plaatse werden vastgesteld door de reiziger, moeten door de reiziger zo snel mogelijk schriftelijk of in een andere geschikte vorm worden gemeld aan de bevoegde lokale dienstverlener. In elk geval moet de Reiziger zijn klachten per aangetekend schrijven aan de Organisator bevestigen, uiterlijk één maand na het einde van de reis. De Reiziger kan daartoe het passende formulier gebruiken dat hem gelijktijdig met de reisdocumenten is verstrekt of ter plaatse beschikbaar is en hem op eerste verzoek wordt verstrekt.

Klachten met betrekking tot de uitvoering van het contract, wanneer deze ter plaatse niet of niet op behoorlijke wijze kunnen worden opgelost, moeten uiterlijk één maand na het einde van de reis t.a.v. de Organisator worden ingeleid, hetzij per aangetekend schrijven, hetzij tegen ontvangstbevestiging.

Artikel 10 – Wijzigingen.

De Organisator behoudt zich het recht voor om kleine wijzigingen in de voorwaarden van het reiscontract aan te brengen, behalve wijzigingen die betrekking hebben tot de prijs.

Wanneer de Organisator verplicht is om voor aanvang van de reis een of meer van de hoofdkenmerken van de reisservices ingrijpend te wijzigen of indien hij niet kan voldoen aan de specifieke wensen van de reiziger die hij heeft aanvaard, mag de Reiziger, binnen een redelijke termijn vastgesteld door de Organisator:

 • De voorgestelde wijzigingen accepteren ; of

 • Het contract beëindigen zonder annuleringskosten te betalen. Als men het reiscontract opzegt, kan de Reiziger binnen veertien dagen na de annulering, zonder onnodige vertraging, de terugbetaling van de reeds betaalde sommen opeisen, of een andere reis accepteren, indien dit door de Organisator wordt voorgesteld.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid van de Organisator.

Wanneer hij niet zelf de diensten levert die zijn opgenomen in het reiscontract, is de aansprakelijkheid van de Organisator voor schade aan eigendommen en vergoeding voor het verlies van gebruik van de reis beperkt tot een bedrag dat gelijk is aan drie keer de prijs van de reis.

Wanneer een dienst, dat deel uitmaakt van het reiscontract, onderworpen is aan de toepassing van een internationale overeenkomst, is de aansprakelijkheid van de Organisator uitgesloten of beperkt in de mate toegestaan door het internationale verdrag betreffende die dienst.

De Reiziger erkent uitdrukkelijk dat een reis- en annuleringsverzekering aan hem zijn aangeboden. De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van de weigering van de Reiziger om zich in te schrijven op een dergelijke verzekering.

Artikel 12 – Interpretatieprincipes.

Deze bijzondere voorwaarden vormen, samen met de algemene voorwaarden van de Geschillencommissie Reizen, de toepasselijke contractuele voorwaarden.

In het geval van een conflict worden deze bepalingen echter geacht voor te gaan op de voorwaarden die zijn ontwikkeld door de Geschillencommissie Reizen.

Geen afstandsverklaring of nadelige erkenning kan worden afgeleid uit het gedrag van de Organisator.

Artikel 13 – Nietigheidsregels.

De geldigheid van elk van de huidige contractuele bepalingen wordt niet beïnvloed door de volledige of gedeeltelijke nietigheid van een of meerdere van hen.

Artikel 14 – Toepasselijk Recht.

Dit reiscontract wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.

Artikel 15 – Geschillenbeslechting.

In het geval van betwisting, moeten de Organisator en de Reiziger eerst proberen een minnelijke schikking te bereiken.

Bij gebrek aan minnelijke schikking van het geschil binnen een redelijke termijn, kan elk van de partijen een buitengerechtelijke procedure of een gerechtelijke procedure inleiden.

De kenmerken en modaliteiten voor de toegang tot de toepasselijke buitengerechtelijke procedures staan op de respectieve websites van de Consumentenombudsdienst (http://www.mediationconsommateur.be) en de geschillencommissie Reizen (https
://www.clv-gr.be/index_fr.html
).

In het geval van een juridisch geschil zijn alleen de Rechtbanken van Brussel bevoegd.

Artikel 16 – Gegevensbescherming.

Door het betalen van de vordering gaat de Reiziger uitdrukkelijk akkoord met de verwerking door de Organisator van zijn persoonlijke gegevens, inclusief de gegevens met betrekking tot zijn gezondheid, in overeenstemming met artikel 6 para. 1 (a), (b) en (d) en 9 (2) (a) en (f) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, namelijk voor de doeleinden van en voor zover nodig:

 • Voor de sluiting van het Reiscontract;

 • Voor de uitvoering van het Reiscontract en de precontractuele maatregelen genomen door de organisator op verzoek van de reiziger;

 • Ter bescherming van de vitale belangen van de Reiziger,

 • Het instellen, uitoefenen of verdedigen van een recht op juridische procedures.

Indien dit noodzakelijk is voor het nastreven van bovengenoemde doeleinden, kunnen dergelijke gegevens door de Organisator worden overgedragen aan de dienstverleners en leveranciers van goederen die gevestigd zijn in een of meer van de volgende niet-EU-landen:

 • Niet-Europese landen die niet onderworpen zijn aan een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie: Zuid-Afrika, Australië, Bahama's, Cambodja, Curaçao, Egypte, Verenigde Arabische Emiraten, Réunion, Mauritius, Jamaica, Maleisië, Marokko, Mexico, Dominicaanse Republiek, Seychellen, Thailand, Tunesië, Vietnam.

 • Niet-Europese landen die niet onderworpen aan een gedeeltelijk adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie (2016/1250): de Verenigde Staten (de lijst van bedrijven die profiteren van deze beslissing kan worden geraadpleegd op het volgende adres: https://www.privacyshield.gov/list)

 • Niet-Europese landen die onderworpen zijn aan een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie: Argentinië.

Deze gegevens worden bewaard zolang de bevinding, uitoefening of verdediging van de rechten van de Reiziger of de Organisator dit vereisen.

Het verstrekken van deze gegevens komt neer op de sluiting van het reiscontract. De weigering om deze gegevens te verstrekken geeft de Organisator daarom het recht om zijn reisaanbieding in te trekken en de contractsluiting met de reiziger te weigeren.

De Reiziger heeft echter het recht om:

Tot intrekking van de toestemming over te gaan op elk gewenst moment zonder dat de intrekking invloed heeft op de rechtmatigheid van een behandeling die op de toestemming gebaseerd werd voorafgaand aan de opname;

De Organisator toegang te vragen tot zijn persoonlijke gegevens, zijn rechtzetting, zijn verwijdering of beperking van hun behandeling;

Zich te verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens;

Te vertrouwen op de overdraagbaarheid van zijn persoonlijke gegevens;

Een klacht in te dienen bij de autoriteit voor gegevensbescherming.

Artikel 17 – Verschillende contactgegevens

 

Verwerkingsverantwoordelijke : Active Golf & Thalasso Travel, 5 Keerkringenlaan 1190 Vorst - België

 

Verantwoordelijk voor gegevensbescherming : Olivier Kinable 05.511.85.70 / [email protected]

Gegevensbeschermingsautoriteit :

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

Tel : 02 274 48 00 Fax : 02 274 48 35

E-mail : [email protected]

 

Consumentenombudsdient :

North Gate II, Koning Albert II-laan 8, 1000 Brussel

Tel : 02 702 52 20 Fax : 02 808 71 29

E-mail : [email protected]

 

Geschillencommissie Reizen vzw (Arbitrage), Cel Verzoening :

City Atrium, Vooruitgangsstraat 50, 1210 Brussel

Tel : 02 277 61 80 Fax : 02 277 91 00

E-mail : [email protected]

 

Geschillencommissie Reizen vzw (Arbitrage), Cel Arbitrage:

City Atrium, Vooruitgangsstraat 50, 1210 Brussel

Tel : 02 277 62 15 (van 9- 12u) Fax : 02 277 91 00

E-mail : [email protected]